Öka lageromsättningshastigheten med effektiv automatisering

Lageromsättningshastighet är ett viktigt nyckeltal för företag där lager och distribution är kärnverksamheten. Nyckeltalet är ett mått på hur många gånger ett lagersortiment säljs under en given tidsperiod, och det visar också hur väl ett företags processer fungera i hela leveranskedjan.

 

Lageromsättningshastigheten beskrivs ofta som ett enkelt men också mycket viktigt nyckeltal. Vår erfarenhet säger att många företag inte tycker att det är så enkelt att räkna fram nyckeltalet. En anledning är ofta bristen på rätt verktyg för att göra beräkningarna och sätta upp ett mål för nyckeltalet som alla förstår och kan använda i de dagliga rutinerna.

 

Varför är lageromsättningshastigheten viktig att ha koll på?

Lageromsättningshastigheten ger en ögonblicksbild av ett företags effektivitet. Man brukar säga att en hög lageromsättningshastighet visar på en effektiv lagerhantering där det inte byggs upp kapitalkrävande överlager. Det som köps in säljs kontinuerligt och i ett jämnt flöde vilket ger ett regelbundet inflöde av kapital till verksamheten.

 

Är lageromsättningshastigheten låg är ofta lager- och inköpsprocesserna mindre effektiva. Det köps in för mycket, lagerkostnaderna blir höga, kapital binds upp, likviditeten minskar och risken för inkuranta varor ökar. Någon har uttryckt det som att lagret blir ett stort hål där företagets pengar skjuts in och fastnar.

 

Men, finns det då ett ”idealnyckeltal” för lageromsättningshastighet? Nej, så är det inte! Vad som är en bra lageromsättningshastighet beror på typ av verksamhet. Ett företag som lagerhåller produkter för exempelvis restaurangbranschen måste ha en betydligt högre omsättningshastighet jämfört med ett företag som lagerhåller elektronikprodukter.

 

Ett annat exempel är att företag som säljer sina produkter med små marginaler måste ha en hög lageromsättningshastighet då en lägre vinst per såld artikel kräver stora säljvolymer.  

Förbättrar kassaflödet och likviditeten

Det finns flera anledningar till varför lagerhållande företag bör lägga stor vikt vid att jobba med nyckeltalet lageromsättningshastighet. Några av de viktigaste är potentialen till förbättrad lönsamhet, ett starkt kassaflöde och en bra likviditet.

 

När ett lager omsätts snabbare blir lageromkostnaderna lägre och företagets resultat bättre. Kapital frigörs vilket förbättrar kassaflödet och möjliggör offensiva marknadsinvesteringar och andra satsningar. Att risken för att behöva sälja överlager med förlust minimeras kan också ha en stor positiv effekt på lönsamheten.

 

Att hitta den optimala omsättningshastigheten brukar inte vara alldeles enkelt. Är hastigheten för hög finns risken att det kan bli tomt i vissa lagerhyllor vilket kan leda till förlorad försäljning och kunder som inte är nöjda med kundservicen.

 

Det gäller att sätta upp ett mål för ett verksamhetsanpassat och optimalt nyckeltal. För att lyckas med det krävs det att man har full kontroll på ett antal parametrar. Har man väl det har ett stort steg tagits mot en optimal lageromsättningshastighet.

 

Investera i digitalisering och automatisering

”Ska vi få upp lageromsättningshastigheten är det väl bara att vi sänker lagernivåerna rakt av?” Nej, det är ingen bra strategi. Med stor sannolikhet blir resultatet ett lager där det både råder överlager och varubrist för delar av sortimentet.

 

När ett företag vill nå en optimal lageromsättningshastighet är det mycket bättre att inleda med att titta på ett antal viktiga lagerparametrar.

 

En sådan är historisk efterfrågan och efterfrågevariationer. En annan är säsongsvariationer. Leverantörers ledtider och nivåer för säkerhetslager är två andra. Slutligen är de mål som satts upp för kundservicegraden oerhört viktigt att ta hänsyn till.

 

Man kan se det som en processkartläggning som ska ge svar på varför lageromsättningshastigheten är för låg, och vad som kan göras för att öka den och effektivisera andra delar av lager- och inköpsprocesserna.

 

För många företag leder det fram till ett beslut om investering i en digitalisering och automatisering. Med Excel som arbetsverktyg, eller affärssystem som inte har funktioner anpassade för lager- och inköpsoptimering, är det mycket svårt att ha koll på och nå de mål som sätts upp för ett nyckeltal som lageromsättningshastigheten.

 

Det gäller i högsta grad för expansiva företag där antalet produktgrupper, artiklar och leverantörer hela tiden växer. Att manuellt beräkna och uppdatera lagerparametrar blir då en nästan omöjlig utmaning.

 

IMI SOLO ger full kontroll på nyckeltalen

Kunder som har valt att digitalisera sina lager- och inköpsrutiner med IMI SOLO har upplevt en transformation av sin verksamhet. Genom att överlåta beräkningar och rutinuppgifter till IMI SOLO-systemet har de frigjort tid och resurser som tidigare användes för manuella uppgifter. Detta har inte bara resulterat i betydande tidsbesparingar, utan också minskat risken för mänskliga fel och misstag i beräkningarna.

Dessutom har IMI SOLO möjliggjort en kontinuerlig optimering av lagerrutinerna. Detta innebär att kunderna inte längre behöver vara oroliga för över- eller underlager, då IMI SOLO med sin avancerade algoritmik automatiskt anpassar lagernivåer efter efterfrågan och lagrets kapacitet. Som ett resultat av detta har lageromsättningshastigheten ökat avsevärt. Produkter flyter smidigt in och ut ur lagret, vilket minskar bindande kapital och ger bättre likviditet.

Med det interaktiva verktyget SOLO Dashboard är det också enkelt att ha koll på lageromsättningen och andra viktiga nyckeltal. IMI SOLO Dashboard säkerställer att medarbetare inom inköp och lager arbetar enhetligt och mot samma mål.

Detta har gjort det möjligt för dem att tydligt se områden som kan förbättras och fatta välgrundade beslut som kommer leda till att de når sina nyckeltalsmål med ökad precision och effektivitet. IMI SOLO ger dem inte bara full kontroll över sina nyckeltal utan också verktygen för att uppnå och överträffa sina mål.

Några av IMI's kunder