Det enklaste sättet att öka kapitalomsättningshastighet

Det fanns en tid när företag med stora lager sågs som välmående företag. Allt fanns på lager för att tillgodose kundernas efterfrågan och få bekymrade sig över förhållandet mellan stora lager och onödigt mycket bundet kapital. Idag ser det annorlunda ut.

För många handelsföretag är verkligheten att man har alldeles för höga lagernivåer och för låg kapitalomsättningshastighet. Det kan vara en ambition att med hög tillgänglighet nå en hög servicegrad som gör att rörelsekapitalet binds upp i lager istället för att användas till något mer produktivt som marknads- och säljaktiviteter.

Kapitalomsättningshastighet är ett nyckeltal och det är ett av flera som är viktiga för handelsföretag. Andra exempel är servicegrad, lagervärde, prognoser och lageromsättningshastighet. Som nyckeltal är kapitalomsättningshastighet ett verksamhetsmått som visar hur effektivt ett företag använder sitt kapital i förhållande till omsättningen.

Ju högre kapitalomsättningshastighet, desto mindre bundet kapital har ett företag. Att minska varulagret brukar beskrivas som det enklaste sättet att öka kapitalomsättningshastigheten och därmed minska det bundna kapitalet. Trots att användningen av nyckeltal blir allt vanligare är det många företag som kan bli bättre på att ta fram viktiga nyckeltal och sedan också se till att de verkligen används av inköpare och lagerplanerare.

Vanliga orsaker till överlager och minskad kapitalomsättningshastighet

 

Man kan fråga sig vad det är som gör att många företag bygger upp för stora lager. En situation med överlager har fler negativa effekter än att det binder kapital. Risken för inkurans ökar liksom driftskostnaderna. Först ska vi slå fast att det är skillnad på överlager och säkerhetslager.

 

Vid ett överlager överskrider lagernivåerna på ett okontrollerat sätt den prognosticerade efterfrågan. Vid ett säkerhetslager är en lagerbuffert utöver den prognosticerade planerad och avsiktlig.

 

Det kan finnas ett antal orsaker till att handelsföretag har alldeles för höga lagernivåer. En kan vara felaktiga eller otillräckligt precisa efterfrågeprogonser. Det beror ofta på att man inte har tillräckligt bra prognosverktyg utan arbetar med Excel eller affärssystem som inte klarar av statistiska prognoser.

 

En annan orsak är att det inte tas hänsyn till säsongsvariationer eller att inköpare inte tar hänsyn till produkters livscykel i sina prognoser. När efterfrågan plötsligt sjunker kan effekten snabbt bli ett lageröverskott av produkter som inte går att sälja.

Ett företag som har en hög ambitionsnivå när det gäller servicegrad hamnar lätt i en situation där det köps in för mycket och man till slut sitter med överlager för delar av sortimentet. Sean kan det finnas inköpare som arbetar med stort fokus på att få bra inköpspris. Stora inköp kan ge bra pris per artikel, men kostnaden när det byggs upp överlager blir ofta betydligt högre än det som sparades in vid inköpstillfället!

IMI SOLO ger full koll på nyckeltalen och får snabbt upp kapitalomsättningshastigheten

När man väl har förstått orsakerna till varför det byggs upp överlager har ett stort steg tagits mot att minska varulagret och få fart på rörelsekapitalet. En bra början kan vara att se över hur efterfrågeprognoserna kan förbättras. För att trimma prognoserna krävs det statistiska modeller som tar hänsyn till exempelvis efterfrågemönster och säsongsvariationer.

Har man ett verktyg som med algoritmer, och stöd från AI/maskininlärning, automatiskt uppdaterar prognoserna kan det gå snabbt minska ett varulager. Systemet IMI SOLO är ett sådant verktyg och handelsföretag som automatiserat sina inköps- och lagerrutiner med IMI SOLO har konstaterat att det går snabbt att både reducera lagernivåerna och få upp kapitalomsättningshastigheten.

För att få full kontroll över viktiga nyckeltal krävs det att man lyckas genomföra användningen av nyckeltalen i en organisation. Därför finns i IMI SOLO det interaktiva analysverktyget IMI SOLO Dashboard som hjälper våra kunder att nå sina fastställda nyckeltal.

För exempelvis en inköpare med tillgång till IMI SOLO Dashboard är det enkelt att styra inköpen och göra justeringar genom att alltid ha tillgång till uppdaterade nyckeltal. En viktig fördel är också att IMI SOLO eliminerar de problem som ofta uppstår med personliga inköpsbeslut. Alla arbetar istället enhetligt och mot samma mål när man vet vilka nyckeltal som gäller och man alltid har tillgång till uppdaterade nyckeltal.

IMI SOLO Dashboard har funnits i många år och verktyget har utvecklats kontinuerligt. Nya funktioner har gjort det möjligt att sortera, gruppera och bryta ner nyckeltal på A-artiklar, varukategorier, varumärken och leverantörer.

Servicegraden för hela eller delar av sortimentet kan följas både i nutid och bakåt. För företag där ett minskat varulager är ett prioriterat mål ger IMI SOLO Dashboard också snabbt besked om hur mycket lagret kan sänkas på ett par års sikt om lagerstyrningen sker utifrån de parametrar som gäller idag. Resultat? Full koll på kapitalomsättningshastigheten även på lite sikt!

På IMI jobbar vi aktivt med att öka våra kunders kapitalomsättningshastighet genom vårt system IMI SOLO. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er.

Några av IMI's kunder